zanaan.com پوشاک زنان قجری

تصاویری از مد و پوشاک زنان قجری | زنان در دوره قاجار چه می‌پوشیدند؟

پوشاک ارتباط تنگاتنگی با فرهنگ مردم دارد، اگر کمی دقیق شویم، حتی در دوره مدرنی که در آن زندگی می‌کنیم همه یک شکل لباس می‌پوشند. زایت زنان، پوشاک و مد در هر دوره‌ای فراتر از ظاهر می‌روند و معمولا از تصاویری از مد و پوشاک زنان قجری | زنان در دوره قاجار چه می‌پوشیدند؟ […]