آیا خواندن قرآن و ادعیه برای زنان در زمان عذر شرعی اشکال دارد؟

پاسخ دو استفتاء از رهبر معظم انقلاب اسلامی در رابطه با خواندن قرآن و ادعیه در زمانی که زنان در زمان عذر شرعی قرار دارند و نماز خواندن با غسل باطل منتشر شد. سایت زنان: پایگاه فقه و احکام رهبری آیا خواندن قرآن و ادعیه برای زنان در زمان عذر شرعی اشکال دارد؟ […]