zanaan.com مشارکت زنان در اقتصاد

با ورود زنان بیشتر به بازار کار، اقتصادها سریع‌تر رشد خواهند شد

عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه محقق اردبیلی گفت: با ورود زنان بیشتر به بازار کار، اقتصادها این پتانسیل را خواهند داشت که در پاسخ به نهاده‌های کار بالاتر، سریع‌تر رشد کنند. سایت زنان: زهرا فتوره‌چی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار با ورود زنان بیشتر به بازار کار، اقتصادها سریع‌تر رشد خواهند شد […]