سالن مسجد نور دیلم برای واکسیناسیون همگانی کرونا انتخاب شد

فرماندار دیلم گفت: سالن برگزاری مراسم‌های مذهبی مسجد نور شهر به‌عنوان گزینه اصلی و نهایی محل واکسیناسیون همگانی گروه‌های هدف ، ادامه فازهای سوم و چهارم و سالمندان باقیمانده انتخاب و تعیین شد.  سایت زنان: احمد دشتی روز جمعه افزود:  برابر سالن مسجد نور دیلم برای واکسیناسیون همگانی کرونا انتخاب شد […]