ایجاد صندوق حمایت از زنان سرپرست خانوار

معاون رئیس جمهور در امور بانوان گفت: برای زنان کارآفرینی که به وام بانکی نیاز دارند، زمینه‌های تسهیل موانع در قالب صندوق حمایت از زنان سرپرست خانوار ایجاد می‌شود. سایت زنان: رئیس جمهور و هیئت دولت صبح پنجشنبه در قلب ایجاد صندوق حمایت از زنان سرپرست خانوار […]