zanaan.com کار و اشتغال زنان

کار و اشتغال زنان سرپرست خانوار دغدغه همیشگی دفتر امور بانوان

مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری خراسان جنوبی تأکید کرد: کار و اشتغال زنان سرپرست خانوار، دغدغه همیشگی دفتر امور بانوان بوده است. نفیسه نخعی با بیان این مطلب در جلسه شورای مشورتی استاندار در حوزه بانوان که کار و اشتغال زنان سرپرست خانوار دغدغه همیشگی دفتر امور بانوان […]