zanaan.com دانشگاه‌های تک جنسیتی

تشکیل دانشگاه‌های تک جنسیتی در هشت استان کشور

دانشگاه‌های تک جنسیتی در سطح کشور نیز اشاره ای کرد و گفت: این دانشگاه‌ها بر اساس نیاز خانواده‌ها برای حضور فرزندان در مراکز علمی تک جنسیتی در هشت استان کشور تشکیل شد که برخی از این مراکز از رشد قابل تشکیل دانشگاه‌های تک جنسیتی در هشت استان کشور […]