zanaan.com حق خروج زنان از کشور

دریافت «حق خروج زنان از کشور » در موارد اضطراری از دادستانی

اواخر بهمن سال ۹۹ بود که خبر ممنوع الخروج شدن سرمربی تیم ملی اسکی آلپاین _سمیرا زرگری_ از سوی شوهرش بار دیگر پرونده کهنه حق خروج زنان از کشور بی‌اذن شوهر را گشود. حقی که نبود آن، مدت‌ها پیش از این دریافت «حق خروج زنان از کشور » در موارد اضطراری از دادستانی […]