zanaan.com زنان در وزارت کشور

از تسهیل اعطای مجوز به برخی مشاغل زنان تا حمایت از حقوق کودکان و بهبود وضعیت آنان

بالفعل سازی ظرفیت جوانان و زنان در وزارت کشور، افزایش کمی و کیفی انتصاب مدیران زن در وزارت کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی، تقویت نقش زنان مدیر در ارکان تصمیم گیری و تصمیم سازی، حمایت از فعالان و کارآفرینان زن از تسهیل اعطای مجوز به برخی مشاغل زنان تا حمایت از حقوق کودکان و بهبود وضعیت آنان […]