zanaan.com حقوق شهروندی

انتقاد تند امام جمعه هشتگرد به «محروم کردن زنان از حقوق شهروندی بخاطر پوشش‌»

مختاری گفت : نمی‌شود بخشی از جامعه اسلامی را بخاطر پوشش‌اش از حقوق شهروندی محروم کرد. امیرالمؤمنین برای حق شهروندی زن یهودی غصه می‌خورد، این ها که از ما هستند سایت زنان: مختاری، امام جمعه هشتگرد در واکنش به برخوردهای انتقاد تند امام جمعه هشتگرد به «محروم کردن زنان از حقوق شهروندی بخاطر پوشش‌» […]