zanaan.com حریم  مروارید

عفاف و حجاب نباید صرفاً به بانوان خلاصه شود

کارشناس مسائل فرهنگی اجتماعی و استاد دانشگاه‌های تهران برخورداری از حریم و خودشناسی را موجب ارزشمندی و رعایت حجاب و عفاف دانست و گفت: معطوف کردن صرف حجاب و عفاف به بانوان اشتباه بوده و باید مردان نیز در این عفاف و حجاب نباید صرفاً به بانوان خلاصه شود […]