zanaan.com بازی ایران مقابل عراق

توصیه «انقلابی و شرعی» علیه حضور زنان در ورزشگاه

تازه داشتیم کمی به نرمش وزارت ورزش و جوانان کشور در آستانه بازی ایران و عراق در خصوص حضور تماشاگران زن امیدوار می شدیم که از یک طرف این خبر با وجود تأیید سخنگوی دولت هنوز قطعی نیست و از توصیه «انقلابی و شرعی» علیه حضور زنان در ورزشگاه […]