zanaan.com افزایش تولید

نیاز به حضور زنان برای تحقق اقتصاد مقاومتی و افزایش تولید

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توانمندسازی به ویژه در حوزه زنان را یکی از موضوعات مهم دانست و تاکید کرد: برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی و افزایش تولید به حضور زنان نیاز داریم. سایت زنان: ابراهیم نیاز به حضور زنان برای تحقق اقتصاد مقاومتی و افزایش تولید […]