تصویب قانون اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی مصداق توجه به جایگاه زنان است

رئیس کمیته حقوق بشر مجلس گفت: اقدامات انجام شده درباره حمایت از حقوق زنان با تصویب قوانینی همچون تابعیت فرزندان دارای مادر ایرانی مصداق توجه به جایگان زنان است. سایت زنان: زهره الهیان رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی تصویب قانون اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی مصداق توجه به جایگاه زنان است […]