zanaan.com کیفیت زندگی

کیفیت زندگی تحت تاثیر قابلیت‌ها است

حاجی میرزایی گفت: کیفیت زندگی تحت تاثیر قابلیت‌ها است که می توانیم بهبود ببخشیم. سایت زنان: رونمایی از کتاب‌های آموزشی «امید، هوش هیجانی و مهربانی» ویژه اجرای طرح ارتقای مهارت‌های پرورشی مربیان مدارس دخترانه با حضور معاون امور زنان ریاست کیفیت زندگی تحت تاثیر قابلیت‌ها است […]