اهمیت ایجاد بستری مناسب برای شناسایی و ارتقاء منزلت اجتماعی زنان

یک جامعه شناس و پژوهشگر حوزه علوم اجتماعی گفت: از جمله مولفه‌های سرمایه‌ فرهنگی برای زنان “سواد” است؛ متاسفانه با افزایش سواد زنان تصور کردیم که نیازی به تمرکز بر حوزه نهضت سواد آموزی نیست در حالی که همچنان باید اهمیت ایجاد بستری مناسب برای شناسایی و ارتقاء منزلت اجتماعی زنان […]