قتل‌های ناموسی، معضل فرهنگی یا ناکارآمدی حقوقی

در یکی دو سال اخیر اخبار دردناک قتل‌های ناموسی فضای اجتماعی کشور را تیره ساخته و افزون بر ایجاد ترس و وحشت از فضای ناامنی که زنان در آن زیست می کنند، تفکر اشاعه فرهنگ مردسالاری و نقش بدون منطق قتل‌های ناموسی، معضل فرهنگی یا ناکارآمدی حقوقی […]