zanaan.com زنان ماندگار در دنیای نویسندگی

زنان ماندگار در دنیای نویسندگی

با این که در میان نام‌های ماندگار در دنیای ادبیات فارسی، تعداد نام‌های مردانه بیشتر است، اما زنان نویسنده هم توانسته‌اند در فهرست نویسندگان مطرح ایرانی، بدرخشند و آثاری خواندنی به یادگار بگذارند. سایت زنان:  نخستین رمان تاریخ‌گرای فارسی با زنان ماندگار در دنیای نویسندگی […]