صفحه اصلی » آزار جنسی

آزار جنسی

zanaan.com بازرسی بدنی

شکایت گروهی از زنان از مقامات قطری

گروهی از زنان از مقامات قطری به خاطر بی‌احترامی در نحوه بازرسی بدنی شکایت کردند. سایت زنان: گروهی از زنان که تعدادی شهروند استرالیایی نیز در میان آنها دیده می‌شود از مقامات قطری شکایت کرده‌اند. ماجرا به سال گذشته بازمی‌گردد؛ شکایت گروهی از زنان از مقامات قطری […]

zanaan.com آزار جنسی در محیط کار

امنیت زنان در محل کار؛ چالشهای حقوقی و سیاسی

 کنوانسیون محو خشونت و آزار در محل کار، تعریفی گسترده از آزار و اذیت در محیط کار دارد و بر اساس ماده یکم این کنوانسیون، آزار مستقیم جنسی تنها بخشی از خشونت علیه زنان در محل کار محسوب میشود. سایت امنیت زنان در محل کار؛ چالشهای حقوقی و سیاسی […]