صفحه اصلی » بررسی فقهی و قانونی امکان قضاوت و ریاست جمهوری زنان

بررسی فقهی و قانونی امکان قضاوت و ریاست جمهوری زنان

zanaan.com قضاوت و ریاست جمهوری

  

زنان بیش از نیمی از افراد جامعه را تشکیل می‌دهند بنابراین قوانین و سیاست گذاری‌ها باید به نقش زنان در جامعه اهمیت دهند و قوانین و سیاست‌های حوزه‌ی زنان از طریق همین قشر، با مشورت و استفاده از دانش و تخصص زنان انجام شود تا ضمن مشارکت موثر شاهد توانمندی بیشتر زنان در عرصه‌های مختلف باشیم.