صفحه اصلی » ایجاد صندوق حمایت از زنان سرپرست خانوار

ایجاد صندوق حمایت از زنان سرپرست خانوار

  

معاون رئیس جمهور در امور بانوان گفت: برای زنان کارآفرینی که به وام بانکی نیاز دارند، زمینه‌های تسهیل موانع در قالب صندوق حمایت از زنان سرپرست خانوار ایجاد می‌شود.