صفحه اصلی » بیشترین ازدواج‌ها و طلاق‌ها در ایران مربوط به کدام سنین است؟

بیشترین ازدواج‌ها و طلاق‌ها در ایران مربوط به کدام سنین است؟

zanaan.com ازدواج‌ها و طلاق‌ها

  

بنابر آمار منتشره مرکز آمار ایران، در ۹ ماه نخست سال ۹۹ همانند سال ۹۸ بیشترین ازدواج‌ها در ۲۰ تا ۲۹ سال و بیشترین طلاق‌ها در ۳۰ تا ۳۹ سال برای زنان و مردان در کشور به ثبت رسیده است.

سایت زنان: مطابق آمار یادشده طی ۹ ماه نخست سال ۹۹ همانند سال ۹۸، میانگین سن مردان در اولین ازدواج و در مناطق شهری و روستایی ۲۷ سال و میانگین سن زنان در اولین ازدواج ۲۳ سال بوده است.

zanaan.com ازدواج‌ها و طلاق‌ها

همچنین طی سال ۹۸ بیشترین ازدواج‌های ثبت‌شده بر حسب سن مردان در هنگام ازدواج به گروه سنی ۲۰ تا ۲۹ سال با ۳۲۲ هزار و ۱۷۰ رویداد ازدواج معطوف می‌شود. این آمار برای ۹ ماه نخست سال ۹۸ و ۹۹ نیز به همین گروه سنی تعلق دارد.

بیشترین ازدواج‌های ثبت‌شده بر حسب سن زنان هنگام ازدواج و در سال ۹۸ نیز به گروه سنی ۲۰ تا ۲۹ سال با ۲۴۰ هزار و ۷۴۵ رویداد ازدواج معطوف می‌شود که همانند مردان این آمار برای ۹ ماه نخست سال ۹۸ و ۹۹ نیز به همین گروه سنی در بین زنان تعلق دارد.

zanaan.com ازدواج‌ها و طلاق‌ها

در مورد آمار طلاق نیز، بیشترین طلاق‌های ثبت‌شده بر حسب سن مردان هنگام طلاق طی سال ۹۸ با تعداد ۷۶ هزار و ۶۸۰ رویداد به گروه سنی ۳۰ تا ۳۹ سال تعلق دارد که این آمار در ۹ ماه نخست سال ۹۸ و ۹۹ نیز به همین گروه سنی بین مردان معطوف می‌شود.

بیشترین طلاق‌های ثبت‌شده بر حسب سن زنان هنگام طلاق طی سال ۹۸ نیز با تعداد ۶۴ هزار و ۱۳۵ رویداد طلاق به گروه سنی ۳۰ تا ۳۹ سال تعلق دارد. این آمار در ۹ ماه نخست سال ۹۸ و ۹۹ نیز به همین گروه سنی بازمی‌گردد.

zanaan.com ازدواج‌ها و طلاق‌ها

zanaan.com عضویت در کانال تلگرامی سایت زنان